Composed by Kengyo Yoshizawa: “Chidori no Kyoku” (Shakuhachi and Koto)